Основни циљеви Удружења су:

1. Учешће у преговарању и закључивању посебних и гранских колективних уговора;
2. Вођење преговора и учешће у преговарању са социјалним партнерима;
3. Давање примедби, мишљења и сугестија на закон и подзаконске акте који се односе на активности и деловање чланова;
4. Усаглашавање и утврђивање норматива рада;
5. Унапређивање, привређивање и усклађивање делатности чланова;
6. Праћење и утврђивање предлога стандарда у организовању рада и спровођењу делатности послодаваца;
7. Припрема и израда предлога специјализације чланова;
8. Предузимање активности на формирању конзорцијума послодаваца за заједнички наступ на тржишту;
9. Учешће у припреми и изради пројекта развоја путне привреде;
10. Договарање и утврђивање услова и заједничких стандарда за набавку и примену заштитне опреме;
11. Остваривање непосредне сарадње са Синдикатом путне привреде, основаног за територију Републике Србије;
12. Договарање и утврђивање критеријума за одређивање основне зараде за најједноставнији посао (коефицијент 1);
13. Непосредна комуникација са државним органима и одговарајућим институцијама ради остваривања интереса чланова;
14. Непосредна комуникација са Привредном комором Србије и струковим удружењима при Комори, ради остваривања интереса чланова;
15. Одређивање представника Удружења у органе и тела других удружења послодаваца, институција, социјалних дијалога и других организација;
16. Повезивање са другим удружењима послодаваца и осталим облицима организовања послодаваца;
17. Заступање својих струковних интереса пред надлежним државним и другим организацијама;
18. Кооперација и испомоћ у рационалном искоришћавању производних капацитета, средстава рада, стручних потенцијама и радне снаге чланица;
19. Развој информационих система за потребе чланова;
20. Неговање добрих пословних обичаја и пословног морала;
21. Усклађивање интереса чланова;
22. Размена искустава и пружању помоћи при статусним променама, реорганизовању и оснивању нових послодаваца;
23. Унапређивање предузетништва и менаџмента;
24. Развој система квалитета;
25. Организовање предавања, семинара и специјализованих курсева ради усавршавања и едукације чланова;
26. Обављање других послова ради остваривања интереса чланова у складу са законом, уговором о оснивању и статутом Удружења.

Адреса Удружења

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије "Путар"
11000 Београд, Србија
Булевар краља Александра 282

Контакт

  • Телефон: +381 (0) 11 3040-657
    Факс: +381 (0) 11 2411-543
    Email: office@putar.rs