Slika 6

Садржај активности и послова Удружења:

1. Представљање и заступање интереса чланова пред домаћим и међународним органима и организацијама,
2. Разматрање и подношење иницијатива и предлога за решавање питања везаних за друштвени и материјални положај послодаваца,
3. Учествовање у поступцима доношења и реализације прописа који се односе на радноправни статус и права која произилазе по основу рада,
4. Давање препорука члановима и овлашћеним представницима ради заступања њихових циљева и интереса,
5. Закључивање посебних и гранских колективних уговора и пружање помоћи у закључивању колективних уговора код послодавца,
6. Сарадња и пружање помоћи другим сродним и специфичним организацијама и учлањење у оне које могу да допринесу остваривању и унапређењу циљева Удружења,
7. Сарадња са сродним међународним организацијама и удружењима и учлањење у међународне организације које могу да допринесу остваривању и урапређењу циљева Удружења.

Адреса Удружења

Удружење послодаваца путне привреде Републике Србије "Путар"
11000 Београд, Србија
Булевар краља Александра 282

Контакт

  • Телефон: +381 (0) 11 3040-657
    Факс: +381 (0) 11 2411-543
    Email: office@putar.rs